Лабораторія біохімії крові


Лабораторія біохімії крові - завідувач лабораторії Даниш Тарас Васильович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник. У штаті лабораторії - 1 старший та 3 молодших наукових співробітників.
Під такою назвою лабораторія функціонує з 1999 року. Попередні назви: відділ синтезу протилейкозних препаратів, відділ біохімії, лабораторія коагуології. Керівниками лабораторії були д.ф.н., проф. Б.М. Туркевич, д.мед.н., проф. В.А. Монастирський та д.ф.н. О.М.Черпак.
Основний напрям діяльності лабораторії – розробка нових методів виділення та очищення білків з плазми крові та продуктів її субфракціонування з метою отримання лікувальних та діагностичних препаратів. В основі створених технологій одержання препаратів лежать сучасні методи фракціонування, зокрема, методи афінної хроматографії. У лабораторії протягом тривалого часу для біоспецифічної хроматографії різноманітних білкових факторів зсідання крові та фібринолізу вивчаються та на практиці застосовуються макропористі кремнеземні сорбенти. У ході наукових досліджень встановлено, що основною перевагою застосування кремнеземних сорбентів є висока стабільність, легкість регенерації, стійкість до мікроорганізмів, хімічних речовин та процесу стерилізації. З використанням даного типу матриць синтезовано та вивчено властивості низки сорбентів з лігандами різного походження, придатних для різноманітних цілей. Зокрема, апробовані сорбенти для ефективного виділення та очищення наступних препаратів: тромбіну, плазміногену, плазміну, ацильованого плазміноген-стрептокіназного комплексу, антитромбіну ІІІ, урокінази, імуноглобуліну G, апротиніну. Останні дослідження показали можливість використання сорбентів для одержання факторів зсідання крові VII, VIII, IX та X. Дослідженнями співробітників лабораторії доведено, що застосування кремнеземних афінних сорбентів для виділення білкових факторів можна легко поєднати з використанням сучасних методів антивірусної обробки з метою одержання високоактивних вірусбезпечних препаратів факторів зсідання крові.
Одним з напрямків досліджень лабораторії є створення наборів сорбентів з біоімітуючими лігандами для експрес-аналізу протеоміксу біологічних рідин.
Наукові розробки лабораторії впроваджені у вигляді патентів, реєстраційних карт технологій та авторських прав, інформаційних листів. Результати досліджень представлені на численних наукових форумах.
Виконується науково-дослідна робота з розробки основних критеріїв застосування кремнеземних сорбентів з біоімітуючими лігандами-барвниками для одержання діагностичних та терапевтичних білкових препаратів. Перспективними є роботи з одержання нових біоспецифічних сорбентів на основі кремній-неорганічних матриць та дослідження їх основних властивостей та ефективності застосування у технологіях фракціонування плазми крові.
Основні методи, якими володіють співробітники лабораторії: білкової хімії, фракціонування плазми крові (спиртове, сольове, ПЕГ-переосадження тощо), афінна та іонообмінна хроматографія, гель-фільтрація, діаліз, спектрофотометрія, визначення активності протеїназ (з хромогенними субстратами, коагулологічні з білковими субстратами), електрофоретичні методи дослідження, імуноферментні дослідження, сольвент-детергентний та інші методи вірусінактивації.
Лабораторія атестована на проведення вимірювань у сфері метрологічного нагляду.
Даниш Тарас Васильович
• Кваліфікаційна категорія Львівський державний університет ім. І. Франка, біологічний факультет (1979-1984 р.), спеціальність -біохімія.
• Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.04 - біохімія.
• Наукове звання: старший науковий співробітник
• Посада: завідувач лабораторії біохімії крові
• Науковий стаж 29 років
• Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: курси спеціалізації ЛНМУ ім. Данила Галицького, сертифікат спеціаліта: лікар-лаборант; курси підвищення кваліфікації з питань патентознавства у Львівському регіональному центрі науково-технічної інформації - 1988 р.. Курси підвищення кваліфікації з питань патентознавства на базі Київського ЦНТІ - 2012 р.
• Основні напрями роботи: розробка сучасних препаративних методiв отримання та очищення бiлкових препаратiв гемостатичної, фібринолітичної та плазміноген-активаторної дії з використанням методів афiнної, iонообмiнної та гель-проникної хроматографiї; розробка та створення дiагностичних наборiв для дослiдження фібринолітичної системи крові. Є співавтором створення технології виділення та очищення препаратів плазміногену, плазміну, урокінази, плазмін-стрептокіназного комплексу, плазміноген-стрептокіназного комплексу, ацильованих плазмін- та плазміноген-стрептокіназних комплексів, факторів протромбінового комплексу, фактора VIII; розробив субстрат для дослідження фібринолізу in vitro азофібрин (методика затверджена МОЗ України в якості стандарту: наказ № 417 від 15.11.2002 р. "Про затвердження методик виконання вимірювань медико-біологічних показників" (моделі для дослідження фібринолітичних препаратів, методів визначення плазміну, плазміногену і сумарної фібринолітичної активності, інгібіторів плазміну в плазмі крові, урокіназної активності в сечі); експериментально обгрунтував можливість конкурентної взаємодії стрептокінази та епсілон-амінокапронової кислоти в процесі активації-інгібування плазміногену, розробив методику визначення аденіну в гемоконсервуючому розчині “Лактадглюфоцил”, вдосконалив і впровадив методики діагностики порушень гемостазу з використанням коагулаз змій у центрі гемофілії (ехітоксовий тест /пряма активація фактора ІІ/ з допомогою коагулази з Echis multisquamatus; лебетоксовий тест з допомогою коагулази з Vipera lebetina; показав можливість використання отрут з Vipera berus та Vipera Nikolskii для коагулологічних досліджень), розробив автоматизований метод зчитування та аналізу електрофореграм. З 2000 року працюю над розробкою схеми фракціонування плазми крові з метою одержання вірусбезпечних білкових препаратів, зокрема, плазміногену та тромбіну. Для цього приймав безпосередню участь у теоретичному та експериментальному обгрунтованні використання сольвент-детергентного методу інактивації вірусів з ліпідною оболонкою у поєднанні з афінною хроматографією на макропористих силохромних біоспецифічних сорбентах, а також іншими методами вірусної інактивації.
Після обрання за конкурсом на посаду завідувача лабораторії біохімії крові у 2006 р. фактично став автором ідеї та керівником одного з основних напрямків наукової діяльності інституту – створенні нових сорбентів на основі макропористих кремнеземів з лігандами, що мають властивості групової специфічності і є придатними для одержання низки білкових препаратів для трансфузіології.
Шурко Наталія Олегівна
• Кваліфікаційна категорія: ЛНУ ім. І. Франка, біологічний факультет (1996-2001 р.р.), диплом сеціаліста ВК № 17077142, біолог-біохімік
• Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
• Посада: старший науковий співробітник
• Науковий стаж: 6 років
• Клінічний стаж: 5 років
• Післядипломна освіта, стажування, курси та інше гуманітарно-природничий факультет ЛНУ ім. І. Франка (2002-2005 р.р.), диплом про перепідготовку ДСК № 074298, психолог; курси спеціалізації ЛНМУ ім. Данила Галицького, сертифікат спеціаліста 100699 (2017 р.), курси підвищення кваліфікації ЛНМУ ім. Данила Галицького № ВК-17077142 (2017 р.)
• Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: V з’їзд гематологів та трнасфузіологів України з міжнародною участю «Підсумки та перспективи розвитку гематології та трансфузіології в Україні» (Вінниця, 2008); XXXth Internetional Congress of the Internetional Societa of Blood Transfusion (ISBT, Macao, Китай, 2008); І міжнародний конгрес «Сучасні досягнення інфузійної терапії» (Черкаси, 2008); ІІІ міжнародна конференція молодих науковців (Харків, 2009); науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної трансфузіології» (Харків, 2009); ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи методичних підходів до аналізу стану здоров'я» (Луганськ, 2009); 18th European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC – EFCC, Innsbruck, Австрія, 2009); ювілейна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гематології та трансфузійної медицини» (Львів, 2010); науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти донорства, забезпечення вірусної безпеки компонентів і препаратів донорської крові в Україні» присвячена 80-річчю служби крові Криму (АР Крим, Алушта, 2013); VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна медицина: теоретичні та практичні питання розвитку» (Електронний ресурс, 2013); міжнародна науково-практична конференція «Охорона здоров’я людини в умовах сьогодення» (Київ, 2014); міжнародній науково-практичній конференції «Нове у медицині сучасного світу» (Львів, 2014); ІІІ міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров´я України» (Київ, 2014); 22hd Internetional Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC Worldlab, Istanbul, Туреччина, 2014); 8th Bari International Conference (BIC, Bari, Італія, 2014); науково-практична конференція «Сучасні трансфузіологія та гематологія: перспективи реалізації світового досвіду в Україні» (Київ, 2015); X ювілейній південно-українській науково-практична конференція «Вища школа в рішенні проблем внутрішньої медицини», присвячена 115–річчю Одеського національного медичного університету (Одеса, 2015); VІ зїзді гематологів та трансфузіологів України (Львів, 2015); науково-практична конференція «Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках» (Київ, 2015); V науково-практична конференція з міжнародною участю «Трансфузіологія та гематологія: новітні тенденції розвитку» (Київ, 2106); ХІІ міжнародна наукова конференція «Молодь і поступ біології» (Львів, 2016); науково-практична конференція молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки «Медична наука та клінічна практика – 2016» (Харків, 2016); XXIX International Symposium on Technical Innovations in Laboratory Hematology (ISLH, Milano, Італія, 2016); 21th Congress European Hematology Association (EHA, Copenhagen, Данія, 2016); ІІІ міжнародний конгрес з інфузійної терапії (Київ, 2016); міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної біохімії», присвяченій до 100-річчя від дня народження професора Б. Ф. Сухомлинова (Львів, 2016); 5 Conferenza Nazionale dei Servizi Transfusionali SIMTI (Societa Italiana di Medicina Transfusionale e Immunoematologi, Firenze, Італія, 2017); 22 hd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EuroMedLab, Athens, Греція, 2017); 30th International Symposium on Technical Innovations in Laboratory Hematology (ISLH, Honolulu, Гаваї, 2017); 22 hd Congress European Hematology Association (EHA, Madrid, Іспанія, 2017); 9th Bari International Conference (BIC, Rome, Італія, 2017); 20th Annual Meeting of the ESCV (European Society for Clinical Virology, Lago Maggiore, Iталія, 2017).
В 2018 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Одержання високоактивного препарату фактора VIII зсідання крові із застосуванням афінної хроматографії на барвник-кремнеземних носіях».
• Нагороди, премії та інше: гранд Західно-Українського Біомедичного Центру (West-Ukrainian BioMedical Research Center – WUBMRC) за темою «Coagulopathy – perspectives of diagnostics and treatment» (2008–2009); travel-grand IFCC – EFCC, Innsbruck, Австрія, 2009.
Мадич Софія Євгенівна
• Кваліфікаційна категорія: У 2008 році закінчила ЛНУ ім. І. Франка, біологічний факультет за спеціальністю біохімія.
• Посада: молодший науковий співробітник
• Науковий стаж: 9 років
• Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: курси спеціалізації ЛНМУ ім. Данила Галицького у 2015 р., сертифікат: біолог-спеціаліст;
• Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: приймала участь у багатьох міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, форумах, зокрема: Current issues in transfusion medicine and blood donation. Collection, processing and usage of blood and blood products. Kyiv. Ukraine (5-7.10.2011); "Клінічні та експериментальні аспекти гематології та трансфузіології", присвяченої 85-річчю з дня народження професора Б.В. Качоровського. Львів (26 - 27.05.2011); Сучасні проблеми трансфузіології та донорства. Клінічна та виробнича трансфузіологія. Київ (5 - 7.10.2012); ІІІ міжнародний медичний конгрес " Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров"я України". Київ (14-16.10.2014); VІ міжнародний з"їзд гематологів та трансфузіологів України з ювілейним засіданням, присвяченим 75-річчю ДУ "Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України". Львів (23-25.09.2015); ІІІ міжнародний конгрес з інфузійної терапії. Київ (6-7.10.2016) та ін.
• Нагороди, премії та інше: гранд Західно-Українського Біомедичного Центру (West-Ukrainian BioMedical Research Center – WUBMRC) -2010 р.; Стипендія Кабінету Міністрів України - 2016-2017 рр.
Дульцева Наталія Анатоліївна
• Кваліфікаційна категорія: Освіта вища. Біологічний факультет ЛНУ ім. І.Франка (1979-1984 рр.). Біохімік. Викладач. Закінчила навчання в аспірантурі по спеціальності 14.00.14 – онкологія ІЕПОР ім. Р. Кавецького НАН України (1991-1993 рр.).
• Займана посада - молодший науковий співробітник лабораторії біохімії крові ДУ ІПКТМ НАМН України. Науковий стаж на займаній посаді становить 10 р.
• Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: Закінчила курси “Клінічна лабораторна діагностика” у 2016 р., підтверджено звання біолога-спеціаліста.
• Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: Сертифікати учасника VI з’їзду гематологів та трансфузіологів України з ювілейним засіданням, присв’яченим 75 річчю Інституту з міжнародною участю 07.07.2009 р.; науково-практична конференція “Клінічні та експериментальні аспекти гематології та трансфузіології“ 26-27.05 2011р.; ІІ міжнародного конгресу з інфузійної терапії 25-26.10.2012р. Нагороджена грамотою Інституту з нагоди професійного свята медичного працівника. І міжнародний конгрес "Сучасні досягнення інфузійної терапії. 2–3 жовтня, Черкаси, Україна".– 2008; XXXIst International Congress of the ISBT. Berlin, Germany, June 26-July 1, 2010 ; XXIII International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology. May 10-12, 2010, The Brighton Centre, Brighton, UK; Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна медицина: теоретичні та практичні питання розвитку [Електронний ресурс]: http://conf2013.perspectives.com.ua/?p=191; Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти донорства, забезпечення вірусної безпеки компонентів та препаратів донорської крові в Україні», присвячена 80-ти річчю Кримського республіканського закладу «Центр служби крові» Крим, Алушта 22-23 травня 2013 р.; Міжнародна науково-практична конференція "Охорона та захист здоров´я людини в умовах сьогодення" м. Київ, 7-8 листопада 2014р.; Науково-практична конференція «Нове у медицині сучасного світу». м. Львів, 28-29 листопада 2014; Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках", м. Київ, 4-5 грудня 2015 р.; ІІІ Міжнародного конгресу з інфузийної терапії, 06.10.16-07.10.16 Київ.- 2016 та інші.
• Науковий інтерес в області розробки методу виділення та очищення фактора ІХ згортання крові людини з утильної фракції ІІ + ІІІ, ІІІ плазми крові за Коном та одержання препарату очищеного фактора ІХ згортання крові людини методом афінної хроматографії на кремнеземних сорбентах, з лігандами – тріазиновими барвниками. Це дасть можливість підвищити ефективність процесу та здешевити спосіб виробництва даного препарату, у порівнянні з існуючими комерційними (аналогами) препаратами.
• Матеріали досліджень представлені патентом, друкованими статтями та тезами в обсязі 32 праці у співавторстві. Патент України на винахід № 107382 від 25.12.2014 р. "Спосіб виділення фактора згортання крові ІХ" /Дульцева Н.А., Даниш Т.В., Новак В.Л./. Бюл. № 24, 2014; Dultseva N., Danysh T. New processing for isolation and purification of coagulation Factor IX /Матеріали ІІІ Міжнародного конгресу з інфузийної терапії, 06.10.16-07.10.16.- Київ.- 2016.- Р.90; Дульцева, Н.А. Виділення та одержання фактора згортання крові ІХ методом біоспецифічної хорматографії на кремнеземних сорбентах // Матеріали ювілейної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми гематології та трансфузійної медицини. Львів, 27–28 травня 2010 р.». – С. 73 – 74; Danysh T. V., Dultseva N. A. The method development for receiving of high-refined virus inactivated factor IX on the modified siliceous carrier by applying chromatography / Vox Sanguinis.– 2008.– V.95, №1.– P. 237.
Орлова Любов Володимирівна
• Посада: лаборант І категорії
• Кваліфікаційна категорія: ЛНУ ім. І. Франка, біологічний факультет (1969-1974р.р.), диплом спеціаліста, мікробіолог
• Клінічний стаж: 51 рік (1975-1996 р.р. працювала в лабораторії електронної мікроскопії, з 1996 р. і до сьогодні – в лабораторії біохімії крові ДУ ІПКТМ НАМН України)
• Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: курси спеціалізації ЛНМУ ім. Данила Галицького, сертифікат спеціаліста (2016 р.), курси підвищення кваліфікації ЛНМУ ім. Данила Галицького (2016 р.)
• Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: V з’їзд гематологів та трнасфузіологів України з міжнародною участю «Підсумки та перспективи розвитку гематології та трансфузіології в Україні» (Вінниця, 2008); науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної трансфузіології» (Харків, 2009); ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи методичних підходів до аналізу стану здоров'я» (Луганськ, 2009); міжнародній науково-практичній конференції «Нове у медицині сучасного світу» (Львів, 2014)
• Автор 20 друкованих робіт, з них 1 патент та 2 інформаційних листи.