Лабораторія молекулярної генетики


Наукову лабораторію молекулярної генетики було створено в квітні 2014 р. Завідувач лабораторії – Вороняк Мирослав Іванович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник. В штаті лабораторії працюють 2 молодших наукових співробітники – Кокоруз М.В. та Худзій С.С.
Основним напрямком діяльності лабораторії – розробка нових методик з'ясування причин патологічного стану, встановлення діагнозу та контролю ефективності терапії на рівні геномної ДНК/РНК за допомогою методу полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). Дослідження здійснюються за допомогою ампліфікатора CFX 96 Real-Time System (Bio-Rad). Лабораторія оснащена сучасним обладнанням: кабінетом біологічної безпеки ІІ класу ESCO, ПЛР-боксом, системою електрофорезу на агарозних гелях, центрифугами, вортексами, термостатати, автоматичними дозаторами різних об'ємів.

Лабораторія молекулярної генетики

Спеціалістами лабораторії налагоджено кількісне визначення експресії химерного гену BCR-ABL при хронічній мієлоїдній лейкемії. Висока чутливість методу дає змогу визначити аномальну ДНК в мізерно малих кількостях, що дозволяє виявляти неопластичні клітини на доклінічній стадії пухлинного процессу та здійснювати моніторінг ефективності лікування інгібіторами тирозинкінази (іматінібом, нілотинібом). В лабораторії проводится визначення точкової мутації V617F гену JAK2 а також налагоджено визначення мутацій CALR та MPL W 515 K\L при Ph—негативних хронічних мієлопроліферативних неоплазіях. Освоюються інші методи визначення мутацій генів методом ПЛР при гематологічних та онкологічних захворюваннях.

Лабораторія молекулярної генетики

Всі співробітники лабораторії пройшли стажування в референтній лабораторії молекулярної генетики при клініці Краківського університету (Польша), в лабораторії молекулярної діагностики інституту гематології і переливання крові (Варшава, Польща), спеціалізацію «Клінічна лабораторна діагностика» у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Науковці лабораторії беруть активну участь у науково-практичних заходах, а результати роботи публікують у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.