Лабораторія імунології і генетики неоплазій крові

О.О.Шалай

Лабораторія імунології і генетики неоплазій крові (зав. – к.мед.н., с.н.с. О.О. Шалай)

Створена у складі інституту у 1960 р. і функціонувала як лабораторія консервування і пересадки тканин, пізніше (з 1970 р.) як лабораторія консервування і трансплантації кровотворних тканин. Керував лабораторією з дня її заснування і до 1987р. д.мед.н., проф. О.Б. Савчик. Він був визначним спеціалістом з використання аллотрансплантантів кісткової і хрящової тканин, кісткового мозку для відновної і пластичної хірургії, у стоматології, ортопедії і травматології. Під його керівництвом виконано низку кандидатських дисертацій з питань клітинної трансплантології (О.М. Сірий, Л.В. Шакула та ін.). Успішно застосовувалась трансплантація автологічного кісткового мозку при інтенсивній променевій та хіміотерапії онкологічних хворих. З 1987р. завідувачем лабораторії став д.мед.н., проф. В.Є. Логінський, а з 1989 р. вона змінила профіль наукової діяльності і перейменована на лабораторію імунології, а з 2016 р. – лабораторія імунології та генетики неоплазій крові.
У лабораторії працює: завідувач (Шалай О,О), 1 старший науковий співробітник (Красівська В.В), 2 наукових співробітники (Барілка В.А, Зотова О.В.), 1 молодший науковий співробітник (Вальчук М.О.), з них 2 кандидати наук, 2 лаборанти І кат. (Римар М.М.), Осідач С.В.), інженер І категорії (Ясниський З.І.), препаратор (Міськевич О.С.). Лабораторія атестована Держспоживстандартом України на проведення вимірювань (свідоцтво про атестацію № РЛ 124/14 від 05 жовтня 2014 р.), 5 співробітників лабораторії пройшли курси підвищення кваліфікації і отримали сертифікати спеціаліста, або відповідну кваліфікаційну категорію.
О.О.Шалай
Наукова діяльність лабораторії спрямована на дослідження патогенетичного, діагностичного і прогностичного значення морфологічних і біологічних властивостей злоякісних клітин при лімфоїдних та мієлоїдних неоплазіях. У лабораторії використовуються клініко-діагностичні, цитологічні, імунологічні, цитогенетичні та коагулогічні дослідження у гематологічних хворих. Цитогенетичні дослідження забезпечують виявлення аномалій каріотипу при окремих неоплазіях гемопоетичної і лімфоїдних тканин, оцінку їх діагностичного і прогностичного значення та з’ясування впливу на клон злоякісних клітин цитостатичних препаратів у процесі лікування. У наукових роботах з’ясовано особливості популяційної структури клітин селезінки при гіперпластичних, автоімунних та лімфопроліферативних процесах, вивчаються безпосередні та віддалені наслідки повного і часткового видалення селезінки у гематологічних хворих. За допомогою лектинів різної специфічності вивчається глікопротеїнова структура мембрани лейкемічних клітин. Встановлено типові особливості лектинового фенотипу злоякісних клітин при окремих варіантах гематологічних хвороб, що має значення для діагностики та диференційної діагностики. Роботи співробітників також присвячені дослідженню рівня продукції пухлинними лімфоцитами крові, лімфатичних вузлів і селезінки окремих цитокінів (фактора некрозу пухлин, трансформуючого фактора росту, IL-2, IL-6) і впливу цих цитокінів на властивості ендотеліальних клітин пупкової вени людини та на ангіогенез у пухлині in vitro. Проводиться з’ясування клінічного значення антифосфоліпідних антитіл, зокрема, вовчакового антикоагулянту, у перебігу та виникненні ускладнень у гематологічних хворих. Забезпечує безперебійну роботу обладнання інженер І категорії.
Працівники лабораторії підвищують свій професійний та науковий рівень як в Україні, так і за кордоном (Польща, Росія, Німеччина, Угорщина), вони є авторами та співавторами 15 патентів України на корисну модель. За результатами наукової роботи видано 5 інформаційних листів та методичні рекомендації. Заключні НДР, які виконувались у лабораторії, відзначено грамотами НАМН України. Результати наукових робіт лабораторії впроваджено у роботу не тільки консультативної поліклініки та гематологічної клініки інституту, а також у базовому гематологічному відділенні комунальної 5-ої клінічної лікарні м. Львова та гематологічному відділенні комунального закладу Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр».
Шалай Ольга Олексіївна
Кваліфікаційна категорія - вища
Науковий ступінь - кандидат медичних наук
Наукове звання - старший науковий співробітник
Посада - завідувач
Науковий стаж - 27 р.
Клінічний стаж - загальний стаж 37 р.
Післядипломна освіта, стажування, курси та інше - 1996 р., 2001р., 2006р, 2011р., 2016 р. – курси підвищення кваліфікації на факультеті післядипломної освіти Львівського Національного медичного університету імені Д. Галицького
Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше - ІІ міжнародний конгрес з інфузійної терапії (м. Львів, 25-26 жовтня 2012р.); II -VI Міжнародні медичні конгреси «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (2013 – 2018 рр.); науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання сучасної гематології»; ХІІ - ХVІ з’їзд ВУЛТ (2013 2017рр.); науково-практична конференція з міжнародною участю «Злоякісні захворювання крові та лімфоїдної тканини: досягнення і перспективи» (2013); міжнародна науково-практична конференція «Дні лабораторної медицини у Львові» (2013 р.); міжнародна науково-практична конференція «Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення». (2014 р.); міжнародн науково-практичн конференція «Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ столітті», (2015 р.); міжнародна науково-практична конференція «Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя» (2015р.); Х Ювілейна південно-українська науково- практична конференція «Вища школа в рішенні проблем внутрішньої медицини», (2015 р); науково-практична конференція «Актуальні питанні педіатричної практики» (2015р.); 21st Congress of the European Hematology Association (Copenhagen, Denmark, June 9-12, 2016); ХVІ Конгресу СФУЛТ (2016 р.); 22st Congress of the European Hematology Association, Madrid, Spain (2017).; науково-практичнф конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (2017 р.); міжнародна науково-практична конференція «Вплив науково-технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення» (2017 р.); міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках» (2017 р).
Основні напрями роботи, види патологій, діагностики та лікування з якими працює фахівець: вивчення неоднорідності біологічних властивостей злоякісних клітин при лімфоїдних та мієлоїдних неоплазіях, дослідження особливостей вуглеводного спектру клітинної мембрани за допомогою лектинів, з’ясування морфологічних, цитогенетичних, імунологічних особливостей та функціональної активності субстратних клітин при лімфоїдних та мієлоїдних пухлинах, організація роботи лабораторії.
Красівська Валерія Валеріївна
біолог-фізіолог, спеціалізація «Клінічна біохімія» Кваліфікаційна категорія - вища
Науковий ступінь -кандидат біологічних наук
Посада старший науковий співробітник-
Науковий стаж 13 років
Післядипломна освіта, стажування, курси та інше - В 2001, 2005, 2010 та 2015 роках курси підвищення кваліфікації на факультеті післядипломної освіти Львівського Національного медичного університету імені Д. Галицького. У 2011 році навчання від Всесвітньої організації хворих на гемофілію.
Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше 23-й світовий міжнародний конгрес Всесвітньої організації хворих на гемофілію (2012), ІІІ-VI міжнародні медичні конгреси «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (2014-2018), Тренінг для тренерів з лабораторної діагностики від Всесвітньої організації хворих на гемофілію (2014) V міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (2015), 20-й конгрес Европейської асоціації гематологів (2015), VI з’їзду гематологів та трансфузіологів України (2015), міжнародний тренінг з лабораторної діагностики (2017).
Основні напрями роботи, види патологій, діагностики та лікування з якими працює фахівець: Діагностика розладів системи зсідання крові: 1. Діагностика спадкових та набутих коагулопатій - визначення рівня факторів згортання крові ІІ, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, рістоміцин-кофакторної активності фактора Віллебранда; 2. Визначення патологічних інгібіторів до факторів системи зсідання при вроджених та набутих коагулопатіях; 3. Виявлення вовчакового антикоагулянту (ВА); 4. Діагностика спадкових та набутих тромбофілій - визначення АТ ІІІ, протеїну С, S, резистентності до активованого протеїну С.
Барілка Віра Анатоліївна О.О.Шалай
клінічна лабораторна діагностика
Посада: науковий співробітник
Науковий стаж - 17 років
Клінічний стаж – 10 років
Післядипломна освіта, стажування, курси та інше:
1988р. - Курси підвищення кваліфікації медичних сестер терапевтичного профілю на базі училища підвищення кваліфікації середніх медичних і фармацевтичних працівників Львівського обласного відділу Охорони Здоров’я;
1996 р. - Курси підвищення кваліфікації за спеціальністю «клінічна лабораторна діагностика» у Львівському державному медичному інституті, факультет вдосконалення лікарів та провізорів;
1998 р. - Навчальний курс з молекулярної біології у центрі Онкології ім. Марії Склодовської-Кюрі, Глівіце, Польща
2002 р. - Курси підвищення кваліфікації за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика» на факультеті післядипломної освіти Львівського державного медичного університету;
2011 р. - Комп’ютерні курси «користувач ПК» у Національному навчальному центрі «Шаг», м. Львів
2014 р. - Курси підвищення кваліфікації за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика» на факультеті післядипломної освіти Львівського Національного медичного університету імені Д. Галицького, м. Львів;
2017 р. - курс навчання «Правові та практичні засади здійснення публічних закупівель», м. Львів Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:
1998 р. - Участь в Конгресі «Fruchjahrstagung 1998 der Osterreichischen Gesellschaft fur Haematology und Oncology». Баден, Австрія.
З 1999 р. - Член Європейської Асоціації дослідників раку (EACR)
1999 р. - Участь у навчально-практичній конференції «UICC Advanced Course on Cell Signalling and Cancer», Тамсвік, Швеція;
2000 р. - Участь у ІІІ-ій Конференції Парнаса «Mechanism of cellular signal transduction and communication» Львів, Україна
2000 р. Участь у II-му Міжнародному Конгресі онкологів. Київ, Україна;
2001 р. - Участь у навчально-практичній конференції «Thrombophilia and Atherothrombosis. Scientific and Educational Symposium» Краків, Польща
2002 - Участь у Міжнародній науковій конференції «Gliwice Scientific Meeting 2002», Глівіце, Польща
2010 р. – Участь в ювілейній науково-практичній конференції за участю міжнародних спеціалістів “Актуальні проблеми гематології та трансфузійної медицини, Львів, Україна;
2011 р. – Участь у науково-практичній конференції за участю міжнародних спеціалістів “Клінічні та експериментальні аспекти гематології та трансфузіології”. Льві, Україна;
2012 р. – Участь у ІІ-му міжнародному конгресі з інфузійної терапії. Львів, Україна;
2015 р. – Участь у VI з’їзді гематологів та трансфузіологів України.
Основні напрями роботи, види патологій, діагностики та лікування з якими працює фахівець: культивування клітинних ліній in vitro, дослідження чутливості неопластичничних клітин до цитотоксичної дії препаратів, дослідження цитокіноваго профілю у пацієнтів з онкогематологічними хворобами
Зотова Олена Василівна О.О.Шалай
Спеціальність: генетика лабораторна
Посада: науковий співробітник
Науковий стаж: 6 років
Клінічний стаж: загальний стаж 8 років
Післядипломна освіта, стажування, курси та інше: 2012 рік – курси підвищення кваліфікації у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше: ІV з’їзд медичних генетиків України (Львів, 2008); V Міжнародна наукова конференція «Молодь та поступ біології» (Львів, 2009); XIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2010); симпозіум з міжнародною участю «Сучасна стратегія діагностики і лікування хронічної мієлоїдної лейкемії» (Київ, 2010); науково-практична конференція за участю міжнародних експертів «Актуальні проблеми гематології та трансфузійної медицини» (Львів, 2010); науково-практичний семінар «XI Ogólnopolskie Warsztaty Cytogenetyki Hematoonkologicznej» (Варшава, 2010); конференція «50 rocznica odkrycia chromosomu Ph» (Бидгощ, 2010); науково-практична конференція «Клінічні та експериментальні аспекти гематології та трансфузіології» (Львів, 2011); науково-практичний семінар «XII Ogólnopolskie Warsztaty Cytogenetyki Hematoonkologicznej» (Познань, 2011); міжнародна школа-симпозіум «Сучасна стратегія діагностики і лікування хронічної мієлоїдної лейкемії» (Київ, 2011); ІІ міжнародний конгрес з інфузійної терапії (Львів, 2012); науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми спадкової та мультифакторної патології» (Київ, 2012); І Сесія Євразійської Академії метаболічних захворювань (Київ, 2012); науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми мультифакторіальної патології та порушень метаболізму» (Київ, 2013); науково-практична конференції молодих вчених «Актуальні питання клінічної гематології» (Львів, 2013); ІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 2013); VI з’їзд гематологів та трансфузіологів України з ювілейним засіданням, присвяченим 75-річчю ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» (Львів, 2015)
Основні напрями роботи, види патологій, діагностики та лікування з якими працює фахівець: цитогенетичні дослідження (каріотипування та/або флуоресцентна in situ гібридизація) клітин кісткового мозку та/або периферичної крові у хворих на мієло- та лімфопроліферативні захворювання, оцінка діагностичного та прогностичного значення виявлених аномалій каріотипу.
Опублікувала 50 друкованих праць (44 тез доповідей та 6 статей), з них 18 – в зарубіжних виданнях; працює над кандидатською дисертацією на тему: «Визначення діагностичної та прогностичної ролі хромосомних перебудов у хворих на гострі лейкемії», лауреат премії Львівської обласної адміністрації молодих вчених 2018 р.

Вальчук Марія Олександрівна
Посада: молодший науковий співробітник
Науковий стаж: 6 років
Загальний стаж: 12 років
Участь у міжнародних та вітчизняних наукових коніеренціях, форумах: Конгрес СФУЛТ (Полтава, 2006 р.); Всеукраїнська науково-практичної конференції (Луганськ, 2007р); ХІ Ювілейний міжнародний конгрес студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2007р); ІV з’їзд медичних генетиків України (Львів, 2008); V Міжнародна наукова конференція «Молодь та поступ біології» (Львів, 2009); XIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2010); симпозіум з міжнародною участю «Сучасна стратегія діагностики і лікування хронічної мієлоїдної лейкемії» (Київ, 2010); науково-практична конференція за участю міжнародних експертів «Актуальні проблеми гематології та трансфузійної медицини» (Львів, 2010); науково-практичний семінар «XI Ogólnopolskie Warsztaty Cytogenetyki Hematoonkologicznej» (Варшава, 2010); конференція «50 rocznica odkrycia chromosomu Ph» (Бидгощ, 2010); науково-практична конференція «Клінічні та експериментальні аспекти гематології та трансфузіології» (Львів, 2011); науково-практичний семінар «XII Ogólnopolskie Warsztaty Cytogenetyki Hematoonkologicznej» (Познань, 2011); міжнародна школа-симпозіум «Сучасна стратегія діагностики і лікування хронічної мієлоїдної лейкемії» (Київ, 2011); ІІ міжнародний конгрес з інфузійної терапії (Львів, 2012); науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми спадкової та мультифакторної патології» (Київ, 2012); І Сесія Євразійської Академії метаболічних захворювань (Київ, 2012); науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми мультифакторіальної патології та порушень метаболізму» (Київ, 2013); науково-практична конференції молодих вчених «Актуальні питання клінічної гематології» (Львів, 2013); ІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 2013); VI з’їзд гематологів та трансфузіологів України з ювілейним засіданням, присвяченим 75-річчю ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» (Львів, 2015)
Основні напрями роботи, проводить цитогенетичні дослідження (каріотипування та/або флуоресцентна in situ гібридизація) клітин кісткового мозку, лімфатичних вузлів та периферичної крові у хворих на мієло- та лімфопроліферативні захворювання
Автор 60 друкованих праць (56 тез доповідей та 4 статі), з них 20 – в зарубіжних виданнях; з 2012 році працює над кандидатською дисертацією на тему: «Діагностичне та прогностичне значення хромосомних перебудов у хворих на В-клітинні лімфоїдні неоплазії»

Осідач Соломія Василівна
Посада - Лаборант І категорії
Основні напрями роботи: цитогенетичні дослідження (каріотипування та/або флуоресцентна in situ гібридизація) клітин кісткового мозку та/або периферичної крові у хворих на мієло- та лімфопроліферативні захворювання

Римар Марія Михайлівна О.О.Шалай
біолог-біохімік, спеціалізація «Клінічна лабораторна діагностика
Посада - Лаборант І категорії
загальний стаж 49 р.
Післядипломна освіта, стажування, курси та інше –2016 р. спеціалізація на факультеті післядипломної освіти Львівського Національного медичного університету імені Д. Галицького


Ясниський Зенон Ількович
Інженер І категорії
Основні напрями роботи: обслуговування, нагляд, ремонт обладнання та апаратури